[Bài nghiên cứu] Sử dụng các tinh thể silica tại chỗ để nhận diện các sợi dây thừng từ con tàu đắm Phanom-Surin, Samut Sakhon, Thái Lan

 •   19/10/2021 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Xuất bản: Ngày 7/10/2021
Tác giả: Paul J. Grote, Wipanu Rugmai, Sira Ploymukda, Borisut Boriphon & Preeyanuch Jumprom
Nguồn: https://doi.org/10.1007/s12520-021-01448-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-021-01448-4?fbclid=IwAR3YD9WnZINL2r46gktFhS9OjD_d-vEaxKeAN6yvTNsPBDGf8oKVpoxOEvU
Điểm tin: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt

Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt

 •   19/10/2021 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Domestication of Pigs: Sus Scrofa's Two Distinct Histories." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665.   https://www.thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao

Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao

 •   15/10/2021 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2019, bởi By K. Kris Hirst.
Nguồn: https://www.thoughtco.com/how-and-why-dogs-were-domesticated-170656
Lược dịch: NHN - Bảo tàng Nhân học

Hai truyền thống: So sánh quá trình sản xuất và sử dụng ngói lợp ở Angkor và Trung Quốc

 •   11/10/2021 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Wong Wai Yee Sharon, Ea Darith, Chhay Rachna, Tan Boun Suy
Tạp chí: Asian Perspectives, Volume 60, Number 1, 2020, pp. 128-156 (Article)
Published by University of Hawai'i Press
Nguồn: Two Traditions: A Comparison of Roof Tile Manufacture and Usage in Angkor and China, Asian Perspectives: The Journal of Archaeology for Asia and the Pacific, vol.60, no.1, 2020, pp.128-156. https://www.academia.edu/49073552/Two_Traditions_A_Comparison_of_Roof_Tile_Manufacture_and_Usage_in_Angkor_and_China_Asian_Perspectives_The_Journal_of_Archaeology_for_Asia_and_the_Pacific_vol_60_no_1_2020_pp_128_156
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Hệ thống ba thời đại - Phân loại thời tiền sử châu Âu

 •   11/10/2021 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Three Age System - Categorizing European Prehistory
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019 bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Three Age System - Categorizing European Prehistory." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006. https://www.thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Đặc trưng khảo cổ học là gì?

 •   11/10/2021 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
What Is an Archaeological Feature?
Tác giả: K. Kris Hirst
Cập nhật: 07/9/2017
Nguồn: Hirst, K. Kris. "What Is an Archaeological Feature?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909. https://www.thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Sự phát minh ra đồ gốm

 •   11/10/2021 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
The Invention of Pottery
Cập nhật 27 Tháng 8 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Invention of Pottery." ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345. https://www.thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Nghiên cứu Khảo cổ học về đống rác bếp/đống vỏ sò (Shell Middens)

 •   11/10/2021 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
The Archaeological Study of Shell Middens
Cập nhật ngày 30 tháng 5 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Archaeological Study of Shell Middens." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122. https://www.thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Dọi xe sợi (spindle whorl)

 •   11/10/2021 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 11 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Spindle Whorls." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908. https://www.thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Sự phát minh ra bánh xe

 •   11/10/2021 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
The Invention of the Wheel
Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2020, bởi Mary Bellis
Source: Bellis, Mary. "The Invention of the Wheel." ThoughtCo, Feb. 11, 2021, thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669. https://www.thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669.
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Thời đại đồ đồng

 •   11/10/2021 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
The Bronze Age
Cập nhật ngày 15 tháng 8 năm 2018, bởi NS Gill,
Nguồn: Gill, N.S. "The Bronze Age." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/bronze-age-117138. https://www.thoughtco.com/bronze-age-117138
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Các lĩnh vực thuộc Khảo cổ học

 •   11/10/2021 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Archaeology Subfields
Cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2020, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeology Subfields." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/archaeology-subfields-169854. https://www.thoughtco.com/archaeology-subfields-169854
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Khảo cổ học dân tộc học: Sự kết hợp giữa Nhân học văn hóa và Khảo cổ học

 •   11/10/2021 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology
Cập nhật ngày 30 tháng 1 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805. https://www.thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Khảo cổ học quá trình

 •   11/10/2021 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Processual Archaeology
Ứng dụng Phương pháp Khoa học của Khảo cổ học Mới
Cập nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Processual Archaeology." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242. https://www.thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Khảo cổ học Hậu quá trình - Văn hóa trong Khảo cổ học là gì?

 •   11/10/2021 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 05 tháng 6 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Post-Processual Archaeology - What is Culture in Archaeology Anyway?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230.
https://www.thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Phương pháp tiếp cận Văn hóa-Lịch sử: Tiến hóa Xã hội và Khảo cổ học

 •   11/10/2021 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
The Culture-Historical Approach: Social Evolution and Archaeology
Cập nhật ngày 18 tháng 4 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Culture-Historical Approach: Social Evolution and Archaeology." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/cultural-historical-method-170544. https://www.thoughtco.com/cultural-historical-method-170544
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Phân tích đồng vị ổn định trong khảo cổ học

 •   11/10/2021 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Stable Isotope Analysis in Archaeology
Đồng vị ổn định và cách thức nghiên cứu
Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Stable Isotope Analysis in Archaeology." ThoughtCo, Oct. 29, 2020, thoughtco.com/stable-isotope-analysis-in-archaeology-172694. https://www.thoughtco.com/stable-isotope-analysis-in-archaeology-172694
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Xác định niên đại khảo cổ: Địa tầng và trình tự thời gian

 •   11/10/2021 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 02 tháng 10 năm 2020, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeological Dating: Stratigraphy and Seriation." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/archaeological-dating-stratigraphy-and-seriation-167119. https://www.thoughtco.com/archaeological-dating-stratigraphy-and-seriation-167119
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Nhật Bản: Những nền văn hóa cổ đại

 •   11/10/2021 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 16 tháng 8 năm 2019, bởi N.S. Gill
Nguồn: Gill, N.S. "Japan: Ancient Cultures." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/japan-ancient-cultures-4070770. https://www.thoughtco.com/japan-ancient-cultures-4070770
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập2
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm1
 • Hôm nay98
 • Tháng hiện tại1,345
 • Tổng lượt truy cập35,353
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây