DANH MỤC SÁCH BẢO TÀNG HỌC

Thứ tư - 02/06/2021 13:07
 
Stt Tác giả Sách Nxb Năm Kí hiệu
1 Cục bảo tồn bảo tàng, Bảo tàng Cách mạng Việt nam Bảo tàng với sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Hà Nội 1998 BT 0001
2 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam Bảo tàng góp phần hoàn thiện nhân cách con người Hà Nội 2004 BT 0002
3 Thái Công Nguyên Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế (Tập I) Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế 1997 BT 0003
4 Bảo tàng Mỹ Thuật Việt nam Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (2 cuốn) Hà Nội 2000 BT 0004
5 Bộ Văn hoá thông tin - Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng di sản văn hoá Duy Xuyên   2004 BT 0005
6   Bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng và di tích     BT 0006
7   Bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng và di tích     BT 0007
8   Bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng  và di tích     BT 0008
9 Bộ Văn hóa Thông tin Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám   2005 BT 0009
10 Bộ Văn hoá Thông tin Bảo vệ và phát triển di sản văn hoá trong sự phát triển bền vững   2005 BT 0010
11 Gary Edson - David Dean Cẩm nang Bảo tàng Hà Nội 2001 BT 0011
12 Timothy Amberes, Chispin Paine Cơ Sở Bảo tàng BT CM VN 2005 BT 0012
13 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Cục Di sản Công tác Bảo quản hiện vật bảo tàng   2005 BT 0013
14 Bảo tàng Phú Thọ Đề cương nội dung trưng bày Bảo tàng Phú Thọ   2002 BT 0014
15 Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ Giáo dục bảo tàng nghiên cứu và thực hành phát triển chương trình   2005 BT 0015
16 Cục di sản văn hoá Hội đồng quốc tế các bảo tàng lịch sử và quy tắc đạo đức bảo tàng     BT 0016
17   Hội thảo bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng và di tích     BT 0017
18   Hội thảo khoa học - Thực tiễn phương pháp trưng bày và giới thiệu hiện vật bảo tàng     BT 0018
19   Hội thảo bảo quản và phục dựng di sản bảo tàng giành sự lựa chọn nào cho Việt Nam   2004 BT 0019
20 BT Lịch sử Việt Nam, BT Cách mạng Việt Nam, BT Hồ Chí Minh Hoạt động Bảo tàng trong sự nghiệp đổi mới đất nước Hà Nội 2004 BT 0020
21 Cục Di sản văn hóa – BT DTH Hội thảo Hướng dẫn trưng bày   2005 BT 0021
22 Bộ Văn hoá Thông tin Tóm tắt Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến 2020   2005 BT 0022
23 Toby Raphael Naney Davis Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng Cục Di sản Văn hóa   BT 0023
24 Toby Raphael Naney Davis Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng Cục Di sản Văn hóa   BT 0024
25 Toby Raphael Naney Davis Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng Cục Di sản Văn hóa   BT 0025
26 Trịnh Thị Hoà Sưu tầm hiện vật các dân tộc phía Nam tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam Tp Hồ Chí Minh   2004 BT 0026
27   Tài liệu xây dựng bảo tàng     BT 0027
28   University Museum Documents     BT 0028
29 BVHTT, BT Văn hoá các dân tộc Việt Nam 45 năm Bảo tàng VH các Dân tộc Việt Nam
 
Thái Nguyên 2005 BT 0029
30 Bộ Văn hoá Thông tin Toạ đàm Công tác giáo dục của bảo tàng Hà Nội 2005 BT 0030
31 Bảo tàng Nhân học Hội thảo khoa học Vai trò của bảo tàng trường đại học trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn, lý luận và thực tiễn Hà Nội 2006 BT 0031
32 Bộ VHTT / Cục Di sản văn hoá Bảo tàng hoá Di sản văn hoá làng Hà Nội 2006 BT 0032
33 Bộ VHTT/ Cục Di sản văn hoá Bảo tàng hoá Di sản văn hoá làng Hà Nội 2006 BT 0033
34 Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTT) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Hội thảo khoa học thực tiễn Bảo quản hiện vật chất liệu vải Hà Nội 2006 BT 0034
35 Bảo tàng Hồ Chí Minh Hội thảo khoa học thực tiễn Bảo tàng với công tác giáo dục phổ thông Hà Nội 2006 BT 0035
36 Cục Di sản Văn hoá Sự nghiệp Bảo tàng của nước Nga Hà Nội 2006 BT 0036
37 Cục Di sản Văn hoá Sự nghiệp Bảo tàng của nước Nga Hà Nội 2006 BT 0037
38 Nguyễn Thị Huệ Lược sử sự nghiệp Bảo tồn Bảo tàng Việt Nam từ 1945 đến nay Đại học Văn hóa Hà Nội 2005 BT 0038
39 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, trường học tốt về lịch sử cách mạng Hà Nội 2004 BT 0039
40 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, tập IV chuyên đề Pháp lam Huế 2005 BT  0040
41 Bộ Văn hoá TT-DL Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Bảo tàng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam VHTT 2007 BT 0041
42 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giám định các sưu tập hiện vật LS văn hoá nghệ thuật và nghiên cứu cơ sở xây dựng đề án thành lập Bảo tàng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh 2006 BT 0042
43 Prof.Dr. Amareswar Galla Khoá mùa hè nghiên cứu và thực hành Bảo tàng (Tài liệu tham khảo) - Liên kết bảo tàng và cộng đồng Hà Nội 2007 BT 0043
44 Bảo tàng dân tộc học Việt Nam Hội thảo phim dân tộc học/Nhân học lần II (Tài liệu tham khảo) Hà Nội 2005 BT 0044
45 Bộ Văn hoá thông tin - Cục di sản Văn hoá - BT Hồ Chí Minh Hội thảo khoa học thực tiễn “Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thông” Hà Nội 2006 BT 0045
46 Bảo tàng chứng tích chiến tranh 30 năm  Bảo tàng chứng tích chiến tranh (04.09.1975-04.09.2005) Tp. Hồ Chí Minh 2005 BT0046
47 Trần Đức Anh Sơn (Chủ biên) Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế II
 
Huế 1997 BT 0047
48 TS.KTS. Tạ Trường Xuân Nguyên lý thiết kế Bảo tàng Xõy dựng 2006 BT 0048
49 Vương Hoằng Quân (chủ biên) Cơ sở Bảo tàng học Trung Quốc Hà Nội 2008 BT 0049
50 Trường ĐH KHXH&NV, BTNH Tài liệu: Bảo tàng ảo (Quyển 1) Hà Nội 2009 BT 0050
51 Professor Amareswar Galla Strategic Planning For Ho Chi Minh City Museum. Tp. Hồ Chớ Minh 2009 BT 0051
52 Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Cục di sản Văn hóa Bảo tàng, di tích và du lịch (Kỷ yếu và Tài liệu tham khảo Hội thảo - Tập huấn chuyên đề về phát triển du lịch dành cho thuyết minh viên Bảo tàng để nâng cao chất lượng du lịch. Hà Nội 2009 BT 0052
53 Programme VN201 Hội thảo bàn tròn: Bảo tàng với công tác đào tạo Cán bộ bảo quản. Hà Nội 2009 BT 0053
54 Bảo tàng Đà Nẵng Đà Nẵng: Di tích và Danh thắng Đà Nẵng 2009 BT 0054
55 Bộ Khoa học và Công nghệ
Trung Tâm nghiên cứu và phát triển vùng
Hội thảo quốc tế
Vai trò đang thay đổi của các trung tâm và bảo tàng khoa học ở các nước đang phát triển
Hà Nội 2004 BT 0055
56 Cục Di Sản Văn hóa và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Tham luận hội thảo khoa học – thực hiện phương pháp trưng bày và giới thiệu hiện vật bảo tàng Hà Nội 2005 BT 0056
57 Cục Di Sản Văn hóa và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Tham luận hội thảo khoa học – thực hiện phương pháp trưng bày và giới thiệu hiện vật bảo tàng Hà Nội 2005 BT 0057
58 Bộ Văn hóa – Thông tin
Cục Di sản Văn hóa – Bảo tàng Hồ Chí Minh
Tham luận
Tọa đàm khoa học – thực tiễn “Công tác giáo dục của bảo tàng”
Hà Nội 2005 BT 0058
59 Cục Di Sản Văn hóa
Trường ĐHVHTPHCM, Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Hội thảo Công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng TPHCM 2007 BT 0059
60 Cục Di Sản Văn hóa
Trường ĐHVHTPHCM, Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Hội thảo Công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng TPHCM 2007 BT0060
61 Bộ Văn hóa – Thể thao – Du Lịch
Cục Di sản Văn hóa
Những kinh nghiệm thực tiễn về bảo tồn di sản văn hóa Rạch Giá 2007 BT 0061
62 Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa và Thông tin Tp. HCM Bảo tàng và di tích tại thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập và phát triển Tp. HCM 2008 BT 0062
63 UNESSCO Paris Tư liệu hóa sưu tập hiện vật Bảo tàng
Documentation of artefacts collectión
Paris 2008 BT 0063
64 UNESSCO Paris Tư liệu hóa sưu tập hiện vật Bảo tàng
Documentation of artefacts collectión
Paris 2008 BT 0064
65 Tổng Cục Chính Trị 55 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (1956 – 2011) Quân đội Nhân dân 2011 BT 0065
66 Liên Hiệp các hội khoa học và KT TPHCM
Hội KHLSTPHCM
Bảo tàng – Di tích Một số vấn đề lý luận thực tiễn VHTT 2007 BT 0066
67 Bảo tàng Đà Nẵng Đà Nẵng - Di tích và danh thắng Đà Nẵng 2009 BT 0067
68 Gary Edson – David Dean Cẩm nang Bảo tàng Bảo tàng CMVN 2001 BT 0068
69 Trung tâm Bảo tồn Cố đô Huế Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế III   2003 BT 0069
70 Bảo tàng cách mạng Việt Nam Sự nghiệp Bảo tàng – những vấn đề cần thiết Nxb Lao động 1997 BT 0070
71 Toby Raphael and Nancy Davis (Người dịch: Nguyễn Thu Hà) Sổ tay kỹ thuẩ bảo quản phòng ngừa cho trưng bày Bảo tàng Cục di sản Văn hóa   BT 0071
72 Đặng Văn Bài, Nguyễn Hữu Toàn Bảo quản di sản văn hóa làng Hà Nội 2006 BT 0072
73 Bảo tàng Quảng Nam 10 năm Bảo tàng Quảng Nam Tam Kỳ 2007 BT 0073
74 Timothy Amberé, Chispin Paine Cơ sở Bảo tàng BTCMVN 2000 BT 0074
75 Bảo tàng CMVN Về lịch sử văn hóa và các bảo tàng Nxb Chính trị Qgia 2004 BT 0075
76 Nguyễn Đình Thanh (chủ biên) Bảo tàng, di tích – Một số vắn đề lý luận và thực tiễn Nxb VHTT 2007 BT 0076
77 Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam Báo cáo khoa học: “Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống bảo tàng thiên thiên Việt Nam Bảo tàng KHTN & CN 2011 BT 0077
78 Bảo tàng Dân tộc học Di sản văn hóa bảo tàng & những cuộc đối thoại Nxb Thế giới 2007 BT 0078
79 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thông báo khoa học 2003 Hà Nội 2003 BT 0079
80 Cục Di Sản Văn Hoá Hội đồng quốc tế các bảo tàng lịch sử và quy tắc đạo đức bảo tàng Hà Nội 2005 BT 0080
81 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thông báo khoa học 2011 Hà Nội 2011 BT 0081
82 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Khoa Di sản Văn hóa) Khoa Di sản Văn hóa 55 năm một chặng đường (Tập san kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Di sản Văn hóa) Hà Nội 2014 BT 0082
83 Công Huy Quang Công tác Giáo dục của Bảo tàng Nhân học: Thực trạng và giải pháp Hà Nội 2015 BT 0083
84 Bảo tàng lịch sử quốc gia Thông báo khoa học 2016 Hà Nội 2016 BT 0084
85 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo Khoa học 2017 Hà Nội 2017 BT 0085
86 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo khoa học 2018 Hà Nội 2018 BT 0086
87 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo khoa học 1-2013 Hà Nội 2013 BT 0087
88 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo khoa học 2004 Hà Nội 2004 BT 0088
89 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo khoa học 2007 Hà Nội 2007 BT 0089
90 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo khoa học 2008 Hà Nội 2008 BT 0090
91 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo khoa học số 1-2012 Hà Nội 2012 BT 0091
92 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Thông báo khoa học 1-2014 Hà Nội 2014 BT 0092
93 Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bảo tàng Lịch sử quốc gia khởi đầu một hành trình mới Hà Nội 2016 BT 0093
94 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam Hà Nội 1996 BT 0094
95 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Hà Nội 2006 BT 0095
96 Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm (12.8.1978 – 12.8. 2003)   2003 BT 0096


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây