Tạp chí Hoạt động Khoa học

Thứ tư - 02/06/2021 14:12
STT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH/TẠP CHÍ SỐ/NO NXB NĂM XB KÝ HIỆU
1 Bộ Y tế và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS
và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
AIDS và cộng đồng 69   10/2004  
2 Cục phòng, chống HIV/AIDS - Bộ y tế AIDS và cộng đồng        
3 Tạp chí của cục phòng, chống HIV/AIDS
- Bộ Y tế 
AIDS và cộng đồng Số chuyên đề   2008  
4 Đại sứ quán Italia, Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam,Viện ngoại thương Ý Arcobaleno italiano in Vietnam     4 - 10/2007  
5 Korea Foundation for Advanced Studies Asia Research  Network  Vol 1, No 2   2014  
6 Công ty cổ phần Altai Sibiri Bạch Dương 27   1,2,3 - 2020  
7 Đại học Quốc gia Hà Nội Báo cáo Thường niên VNU   VietNam National
University, Ha Noi
2015  
8 Ấn phẩm chính thức của Hội đồng Anh
dành cho sinh viên Việt Nam 2005
CLUB UK   HĐA 3/2005  
9 Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Cổ vật tinh hoa 13 HKHLSVN 8/2005  
10 Hội Dân tộc học và nnhân học Việt Nam Dân tộc & Thời đại 193 HDTH&NHVN 3-4/2017  
11 Hội Dân tộc học Việt Nam Dân tộc & Thời đại 57 HDTHVN 8/2003  
12 Cơ quan trung ương của Hội
Khuyến học Việt Nam
Dạy và Học ngày nay   HKHVN 5/2005  
13 Trung tâm Bảo tồn di tích
Cố đô Huế
Di sản Henritage Huế 2 TTBTDTCĐH 2/2014  
14 Viện Bảo tồn di tích Di tích Việt Nam 24 VBTDT 9/2006  
15 Viện Bảo tồn di tích Di tích Việt Nam 22 VBTDT 8/2005  
16 Bộ Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học 587 BKH&CN 4/2008  
17 Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Huế Xưa & Nay 140 ĐHKHH 3-4/2017  
18   Khoa học Xã hội Việt Nam 20   1/2017  
19   Khoa học Xã hội Việt Nam 28   3/2008  
20   Khoa học Xã hội Việt Nam 23   4/2007  
21 Hội kiến trúc sư Việt Nam Kiến trúc   Hà Nội 4/1987  
22 Hội Kiến trúc sư Việt Nam Kiến trúc   Hà Nội 2 - 3 1987  
23 Hội Kiến trúc sư Việt Nam Kiến trúc   Hà Nội 1/1988  
24 Cơ quan Ngôn luận của chuyên ngành Kiến trúc - Bộ xây dựng Kiến trúc Việt Nam   Bộ xây dựng 1/1996  
25 Cơ quan Ngôn luận của chuyên ngành Kiến trúc - Bộ xây dựng Kiến trúc Việt Nam   Bộ xây dựng 1/1995  
26 Cơ quan Ngôn luận của chuyên ngành Kiến trúc - Bộ xây dựng Kiến trúc Việt Nam   Bộ xây dựng 5/2001  
27 Cơ quan Ngôn luận của chuyên ngành Kiến trúc - Bộ xây dựng Kiến trúc Việt Nam   Bộ xây dựng 1/1994  
28 Viện Mỹ thuật - Mỹ nghệ Mỹ thuật 1 VMTMN 1/1968  
29 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Nghiên cứu Châu Âu
Nghiên cứu Châu Âu 87 VNCCÂ 12/2007  
30 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Nghiên cứu Châu Âu
Nghiên cứu Châu Âu 89 VNCCÂ 2/2008  
31 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Nghiên cứu Châu Âu
Nghiên cứu Châu Âu 92 VNCCÂ 5/2008  
32 Viện Khoa học xã hội Việt nam,
Viện nghiên cứu con người
Nghiên cứu con người 35 VNCCN 2/2008  
33 Viện Nghiên cứu Xã hội,
Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu Con người & Xã hội 12 VNCTH
TP.HCM
5/2006  
34 Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á -
Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Nghiên cứu Đông Bắc Á 83 VKHXHVN 1/2008  
35 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 72 VNCĐNA 3/2005  
36 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 93 VNCĐNA 12/2007  
37 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 95 VNCĐNA 2/2008  
38 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 77 VNCĐNA 2/2006  
39 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 75 VNCĐNA 6/2005  
40 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 92 VNCĐNA 11/2007  
41 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 100 VNCĐNA 7/2008  
42 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 34 VNCĐNA 1/1999  
43 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 68 VNCĐNA 5/2004  
44 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 70 VNCĐNA 1/2005  
45 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 97 VNCĐNA 4/2008  
46 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 31 VNCĐNA 2/1998  
47 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 78 VNCĐNA 3/2006  
48 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nghiên cứu Đông Nam Á 140 VNCĐNA 11/2011  
49 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 252 Viện Sử học 5/1990  
50 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 365 Viện Sử học 9/2006  
51 Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 484 VHLKHXHVN 10/2016  
52 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 341 Viện Sử học 10/2004  
53 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 447 Viện Sử học 7/2013  
54 Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội -
Viện Mỹ thuật
Nghiên cứu Mỹ thuật  17 Viện Mỹ thuật 3/2006  
55 Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội -
Viện Mỹ thuật
Nghiên cứu Mỹ thuật  9 Viện Mỹ thuật 12/2003  
56 Cơ quan nghiên cứu lý luận phê bình nghệ thuật Nghiên cứu nghệ thuật 1 CQNCLLPBNT 1/1973  
57 Cơ quan nghiên cứu lý luận văn hóa nghệ thuật Nghiên cứu nghệ thuật 51 CQNCLLPBNT 7 - 8/1983  
58 Cơ quan nghiên cứu lý luận văn hóa nghệ thuật Nghiên cứu nghệ thuật 49 CQNCLLPBNT 2/1983  
59 Cơ quan nghiên cứu lý luận văn hóa nghệ thuật Nghiên cứu nghệ thuật 29 CQNCLLPBNT 1979  
60 Cơ quan nghiên cứu lý luận văn hóa nghệ thuật Nghiên cứu nghệ thuật 26 CQNCLLPBNT 3/1979  
61 Cơ quan nghiên cứu lý luận văn hóa nghệ thuật Nghiên cứu nghệ thuật   CQNCLLPBNT 1/1973  
62 Cơ quan nghiên cứu lý luận văn hóa nghệ thuật Nghiên cứu nghệ thuật 84 CQNCLLPBNT 1/1989  
63 Trung Tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, Viện Nghiên cứu tôn giáo Nghiên cứu Tôn giáo 22 VNCRTG 4/2003  
64 Trung Tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, Viện Nghiên cứu tôn giáo Nghiên cứu Tôn giáo 1 VNCRTG 1/1999  
65 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Nghiên cứu Trung Quốc 82 VNCTQ 3/2008  
66 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Nghiên cứu Trung Quốc 86 VNCTQ 7/2008  
67 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Nghiên cứu Trung Quốc 89 VNCTQ 1/2009  
68 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Nghiên cứu Trung Quốc 90 VNCTQ 2/2009  
69   Nghiên cứu và Phát triển 71 Sở KH&CNTTH 6/2008  
70 Cơ quan nghiên cứu văn hóa nghệ thuật,
Bộ Văn hóa
Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật 81 Bộ Văn hóa 4/1988  
71 ? Người đưa tin Unesco 4   5/2001  
72   Người đưa tin Unesco     4/1998  
73 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nguyệt san Giác ngộ 36 GHPGVN,
TP.HCM
3/1999  
74 Bộ Văn hóa Thông tin
 Thể thao và Du lịch
Tạp chí Bảo tàng và Di tích 33 BVHTTTT&DL 1990  
75 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Tạp chí Cẩm thành 79 SVNTT&DLQN 2014  
76 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Tạp chí Cẩm thành 78 SVNTT&DLQN 2017  
77 ? Tạp chí Cổ vật (Antiquity)     1997 -
1998 - 1999
 
78 ? Tạp chí Cổ vật (Antiquity)     2000 -2006   
79 Cơ quan lý luận và chính trị của
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí Cộng sản 4   2/2006  
80 Cơ quan lý luận và chính trị của
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí Cộng sản 784   2/2008  
81 Cơ quan Lý luận và
Chính trị của Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí Cộng sản 850 CQLLVCTCTƯ
ĐCSVN
8/2013  
82 Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Tạp chí Hán Nôm 74 VNCHN,
VKHXHVN
1/2006  
83 Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Tạp chí Hán Nôm 75 VNCHN,
VKHXHVN
2/2006  
84 Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Tạp chí Hán Nôm 70 VNCHN,
VKHXHVN
3/2005  
85 Đại học Quốc gia Hà Nội Tạp chí Khoa học (Journal of Science) No1E ĐHQGHN 2002  
86 Đại học Đà Lạt Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt Tập 9, Số 3 Đại học Đà Lạt 2019  
87 Đại học Đà Lạt Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt Tập 9, Số 4 Đại học Đà Lạt 2019  
88 Viện Lịch sử Đảng - Học viện chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh
Tạp chí Lịch sử Đảng 287 HVCTQG
TPHCM
10/2014  
89 Học Viện chính trị quốc gia0
 Thành phố Hồ Chí Minh
Tạp chí Lịch sử Đảng 162 HVCTQG
TPHCM
5/2004  
90 Trường Đại học Luật Hà Nội Tạp chí Luật học (Jurisprudence journal)   ĐHLHN 5/2008  
91 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Phát triển khoa học và
Công nghệ
Tập 12 ĐHQGTP.HCM 1/2009  
92 Hội khoa học Lịch sử Thanh Hóa Thanh Hóa xưa và nay   HKHLSTH 3-4/2009  
93 Trung tâm Bảo tồn
Di sản Di tích Quảng Nam
Thông tin Di sản - Di tích Quảng Nam 8/2004 TTBTDSDTQN 8/2004  
94 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tin Khoa học   Trường ĐHVH
TP.HCM
   
95 Sở văn hóa Thông tin Đồng Nai Thông tin Khoa học    SVHTTĐN 11/2006  
96 Viện KHXH Việt Nam, Viện Thông tin KHXH Thông tin Khoa học xã hội 302 VKHXHVN,
VTTKHXH
2/2008  
97 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Thông tin Khoa học Xã hội
Thông tin Khoa học Xã hội 8/2008 VTTKHXH 8/2008  
98 Bảo tàng Hồ Chí Minh Thông tin tư liệu 17 BTHCM 9/2007  
99 Bảo tàng Hồ Chí Minh Thông tin tư liệu 16 BTHCM 5/2007  
100 Bảo tàng Hồ Chí Minh Thông tin tư liệu 9 BTHCM 9/2005  
101 Bảo tàng Hồ Chí Minh Thông tin tư liệu 14 BTHCM 12/2006  
102 Học viện Chính trị - Hành chính
 Quốc gia Hồ Chí Minh,
Viện Văn hóa và Phát triển
Thông tin Văn hóa và Phát triển 21 HVCTHCQGTPHCM,
VVH&PT
9/2009  
103 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Triết học Triết học 201 VKHXHVN,
VTH
2/2008  
104 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Triết học Triết học 209 VKHXHVN,
VTH
10/2008  
105 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Triết học Triết học 208 VKHXHVN,
VTH
9/2008  
106 Hội SV Việt Nam Trường Đại học KHXH&NV
- ĐHQGHN
Tự nguyện 9 ĐHQGHN 10/2006  
107 Trường Đại học Khoa học Xã hội
 và Nhân văn, ĐHQGHN
Tự nguyện 31 ĐHQGHN 11/2014  
108 Trường Đại học Văn hóa
 Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa & Nguồn lực   TĐHVHTPHCM 1/2014  
109 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Văn hóa Các dân tộc 144   12/2005  
110 Cơ quan thông tin lý luận văn hóa nghệ thuật
của Bộ Văn hóa thông tin
Văn hóa Nghệ thuật 166   4/1998  
111 Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật 287 BVHTT&DL 5/2008  
112 Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật 286 BVHTT&DL 4/2008  
113 Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật 288 BVHTT&DL 6/2008  
114 Hội nhà văn Việt Nam Văn nghệ Dân tộc và Miền núi 14 HNVVN 10/1996  
115 Cửa sổ văn hóa Việt Nam Vietnam Cultural Window      12/2003  
116 National Centre for Social Sciences Vietnam Social Sciences 26   4/1990  
117 Social Sciences in Southern Vietnam Vietnam Social Siences 37   3/1993  
118 Hiroyuki Sato Socio-ecological Rearch of the Circular Settlements
in Japanese Early Up Peolithic
  University
of Tokyo
12/2006  
119 Hiroyuki Sato Socio-ecological Rearch oò the Trap-pit Hunting
in Jomon Period, Japan
Vol. 19 University
of Tokyo
2005  
120 Akira Ono, Hiroyuki Sato,
Takashi Tsutsumi, Yuichiro Kudo
Radiocarbon dates and archaeology of the late
Pleistocene in  the Japanese Island 
Vol. 44 University
of Arizona
2002  
121   Kaogu No. 5   1980  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây