Danh mục đề tài Nhà nước

Thứ sáu - 29/01/2021 14:43
Chương trình đề tài dự án
Danh mục đề tài Nhà nước

Danh mục đề tài Nhà nước

 

Mã đề tài

Tên Đề tài

Họ và tên

Khoa/Bộ môn

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

KHGD/16-20.ĐT.037

Các hệ hình (paradigm) giáo dục ở Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện đại

GS.TS Trần Ngọc Vương

Văn học

1/2019

12/2020

KX.01.37/16-20

Truyền thông đại chúng với phát triển con người dựa trên quyền con người

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương

Báo chí & Truyền thông

6/2018

6/2020

CTDT.33.18/16-20

Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay

PGS. TS Nguyễn Thị Kim Hoa

Xã hội học

6/2018

6/2020

KX.01.36/16-20

Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay

PGS. TS Nguyễn Hồi Loan

Xã hội học

6/2018

6/2020

KX.01.09/16-20

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo (innovation) của doanh nghiệp Việt Nam

TS. Trịnh Ngọc Thạch

Viện Chính sách

5/2017

5/2019

KX.04.15/16-20

Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách

GS.TS Phạm Quang Minh

Quốc tế học

12/2016

12/2018

CTDT:03.16/16-20

Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Á , Đông Nam Á và những tác động tới Việt Nam

PGS.TS Lâm Bá Nam

Nhân học

10/2016

9/2018

KHXH-LSVN.17/14-18

Lịch sử Việt Nam  - Tập XVII  (1919-1930)

CN_ĐCB_PGS.TS. Trần Viết Nghĩa           CB. GS.TS Nguyễn Văn Khánh

Lịch sử

2/2016

12/2018

KHXH-LSVN.14/14-18

Lịch sử Việt Nam  - Tập XIV (1858-1884)

GS.TS. Đỗ Quang Hưng

Lịch sử

2/2016

12/2018

KHXH-LSVN.13/14-18

Lịch sử Việt Nam  - Tập XIII (1802-1858)

PGS.TS. Vũ Văn Quân

Lịch sử

2/2016

12/2018

KHXH-LSVN.10/14-18

Lịch sử Việt Nam  - Tập X ( Đàng ngoài từ 1593 đến 1771)

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Lịch sử

2/2016

12/2018

KHXH-LSVN.06/14-18

Lịch sử Việt  Nam - tập VI (1226 - giữa thế kỷ XIV)

TS. Phạm Đức Anh

Lịch sử

2/2016

12/2018

KHXH-LSVN.03/14-18

Lịch sử Việt  Nam - tập III (179 TCN - 905)

GS.TS. Nguyễn Văn Kim

Lịch sử

2/2016

12/2018

KX.01.01/16-20

Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PGS.TS Đào Thanh Trường

Khoa học Quản lý

11/2016

11/2018

KHXH-LSVN.28/14-18

Biên niện sự kiện lịch sử Việt Nam - Tập III  (1771) - 1858

PGS.TS. Phan Phương Thảo

Lịch sử

2/2016

12/2018

KHXH-LSVN.27/14-18

Biên niện sự kiện lịch sử Việt Nam - Tập II (1400 -1771)

TS. Đặng Hồng Sơn

Lịch sử

2/2016

12/2018

KHCN-TB.14X/13-18

Nghiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc

TS. Bùi Chí Trung

Báo chí & Truyền thông

12/2015

11/2017

KHCN-TB.15X/13-18

Nghiên cứu đề xuất  giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc

TS. Phạm Quốc Thành

Khoa học Chính trị

12/2015

11/2017

KX.03.18/11-15

Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa

Đặng Thị Thu Hương

Báo chí & Truyền thông

1/2014

12/2015

KHCN-TB.02X/13-18

Nghiên cứu rà soát, đánh gía kết quả, tác độngvà đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Văn Khánh

Lịch sử

1/2014

12/2015

KHCN-TB.13X/13-18

Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Mông, Dao theo đạo Tin Lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc

Nguyễn Quang Hưng

Triết học

10/2014

7/2016

ĐTĐL-G02/2014

Định hướng bảo tồn phát huy giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang

Vũ Đức Nghiệu

Ngôn ngữ học

12/2014

12/2016

ĐTQG.2014-G/06

Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp tăng cường triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (2014-2016)

Vũ Cao Đàm                          

Khoa học Quản lý

12/2014

6/2016

KX.03.04 /11-15

 Tác động của tiếp biến và hội nhập văn hóa đến phát triển ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Văn Kim

Lịch sử

5/2013

10/2015

KX.03.09/11-15

Vai trò của vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 Nguyễn Hồi Loan

Xã hội học

5/2013

10/2015

Thuộc Đề án hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020

Nghiên cứu, phân tích và so sánh kết quả nghiên cứu khoa học và tiềm lực các lĩnh vực KH&CN chủ chốt của Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực

Nguyễn Văn Kim

Lịch sử

2/2013

2/2015

KX06.06/11-15

Nghiên cứu, phân tích hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới/ sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

Đào Thanh Trường

Khoa học Quản lý

5/2013

4/2015

TN3/X15

Đô Thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

 Hoàng Bá Thịnh

Xã hội học

2013

2014

Nghị định thư

 Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ của Australia và đề xuất mô hình chuyển giao công nghệ phù hợp cho Việt Nam trong bối cảng hội nhập quốc tế

Trần Văn Hải

Khoa học Quản lý

2013

2016

 KX06.10/ 11-15

 Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam để tích cực, chủ động tham gia vào các tổ chức quốc tế trong một số lĩnh vực ưu tiên

Trịnh Ngọc Thạch

Lịch sử

1/2014

12/2015

TN/X07

Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên

 Phạm Ngọc Thanh

Khoa học Quản lý

4/2012

4/2014

KX.04.19/11-15

Tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam

Đỗ Quang Hưng

Khoa học Chính trị

11/2012

5/2015

KX.03.01/11-15

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam đến năm 2020

Lê Thị Quý

Xã hội học

2/2012

2/2014

KX.04.17/11-15

Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới

Phạm Tất Dong

Xã hội học

10/2012

9/2015

ĐTĐL.2010T/38

Tác động của quá trình đô thị hoá đến sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011 - 2020

Hoàng Bá Thịnh

Xã hội học

1/2010

12/2011

HĐ số 45/2010/HĐ-NĐT

Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (NC kinh nghiệm của CHXHCNVN và Liên bang Nga)

Nguyễn Thị Thu Hà

Xã hội học

2010

2012

 KX.03.22/06-10

Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ VN phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước trong thế kỷ XXI

 Nguyễn Văn Khánh

Lịch sử

2009

2010

KX.02.23/06-10

Vấn đề gia đình trong phát triển xã hội và quản lý phát triển ở nước ta trong thời kỳ đổi mới

 Lê Thị Quý

Xã hội học

2009

2010

ĐA cấp NN

Nghiên cứu và biên soạn Bộ Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 Lâm Bá Nam

Nhân học

2009

2012

KX.03.21/06-10

Đổi mới văn hoá lãnh đạo và quản lý ở VN hiện nay

 Phạm Ngọc Thanh

Khoa học Quản lý

2009

2010

KX.03.19/06-10

Những đặc trưng cơ bản về con người và văn hoá của cộng đồng người VN ở nước ngoài hiện nay

 Vũ Hào Quang

Xã hội học

2008

2009

ĐA cấp NN

Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI

 Nguyễn Văn Kim

Lịch sử

5/2007

2010

KX.03.09/06-10

Ảnh hưởng của văn hoá Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam

Lương Văn Kế

Quốc tế học

5/2007

2009

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây